Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Lantbruk

Skog, Lantbruk & Husdjur > Lantbruk

159 titlar hittades, tid 0.04 sekunder.
Sida 1 (av 8) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

'SOM VI MINNS DET'. Hushållningssällskapet Kristianstad 1814-2014.
Red: Peter Nilsson. Kristianstad, Hushållningssällskapet 2014. 247 sid. + 6 annonssidor. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Stort format, 29x22 cm. Inbunden i förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. Nyskick. ISBN: 9789163753251.
- Rikt fotoillustrerad jubileumsskrift. Innehåller bl a 'Potatislänet Kristianstad', 'Haldo Edlund gav trädgården en röst' m.m.
Boknummer: 38876 Pris: 285 kr.

[BACKLUND, Joseph].
FÖRSÖK PÅ VERS OCH PROSA TILL HERR- OCH BONDPRAKTIKA eller PRAGMATISK LÄSEBOK FÖR HVEM SOM HELST. På grund af Uplands Läns Kongl. Hushållnings-sällskaps täflings-uppgifter författadt och samma sällskap tillegnadt af a b c d & c:o.
Andra upplagan. Upsala, Sw. P. Leffler 1840. VIII,218 sid. Häftad och oskuren, utan pappersomslag. Med S. J. Robacks namnteckning. Ren inlaga.
Boknummer: 52035 Pris: 250 kr.

[BURÉN, Carl Daniel.]
TANKAR ÖFWER LANDT-BRUKET, bergs-rörelsen, manufacturerne och handlen, m.m. uti förre gustafianske tidehwarfwet, med tillämpadt äre-minne öfwer stamfadren herr Louis de Geer, såsom swenske näringarnes mägtige befordrare uti förra seculo.
Linköping, tryckt hos Fredric Schonberg och Biörckegrens Enka 1790. 104, 360, (16) sid. + ett graverat porträtt. Samtida halvfranskt band med marmorerat pärmpapper, ryggdekor i guld och fyra upphöjda bind. Främre pärmkant och rygg nötta. Främre ytterfalsen med spricka nederst. Äldre raderad namnteckning på frampärmens insida.
- Med ett porträtt av Louis de Geer graverat av Fr. Akrell som frontespis.
Boknummer: 545 Pris: 1250 kr.

[KÖNIG, Carl Henric (1726-1804)].
ANMÄRKNINGAR WID LAND-BRUK utdragne ur en ny fransk auctor.
Lund, tryckt hos C. G. Berling 1764. 24 sid. Illustrerad med en träsnittsvinjett. Inbunden i ett nyare marmorerat pappband med pergamentskodd rygg.
- Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 70.
Boknummer: 34337 Pris: 500 kr.

[SILFVERHJELM, Johan Adolf Philip].
GENMÄLE PÅ HERR H. SPAAKS Å SKEPPSHOLMEN MÅRTENS-PAMFLETT.
Helsingborg, Evald Schmidts Boktryckeri 1882. 24 sid. Häftad med blå ryggremsa. Omslaget lätt lagerfläckigt, ren inlaga.
Boknummer: 13029 Pris: 200 kr.

[WALLENSTEEN, Johan Peter].
Anteckningar och Upplysningar hörande till HISTORIEN OM SVERIGES JORDBRUK, HANDEL OCH NÄRINGAR, från äldsta till närvarande tid.
Stockholm, tryckt i Ecksteinska tryckeriet 1825. (2),293 sid. + Tryckfel. (1) sid. Häftad och oskuren i samtida pappersomslag. Omslaget med knappt märkbara lagerfläckar, ren och fräsch inlaga.
- Johan Peter Wallensteen, (1750-1820), svensk präst som bl a var verksam i Danderyd, där han tog initiativ till skola och mödravård. Från Sätra prästgård ägnade han sig åt naturvård och samlade fakta, händelser, lokal tro och vidskepelse i Danderyds och Lidingö församlingar. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr. 231.
Boknummer: 55197 Pris: 750 kr.

100 ÅR MED DEN SVARTVITA KON FRÅN FRIESIAN-LÅGLAND TILL HOLSTEIN KON.
Hörby, Avelsföreningen för Svensk Låglandsboskap - Svensk Holstein 2013. 224 sid. Rikt fotoillustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick.
Boknummer: 37446 Pris: 100 kr.

1835 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS LÄN OCH DAHLS LAND, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, tryckt hos Johan Qwist 1835. (4) sid. Stort format, 31x19 cm. Omslaget överst med samtida uträkning i bläck. Nedre marginalen med några bläckfläckar. Spridda lagerfläckar. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 4 november 1835.
Boknummer: 29953 Pris: 200 kr.

1843 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR ELFSBORGS OCH DALSLANDS HÖFDINGEDÖME, upprättad med deputerande af alla fyra riks-stånden.
Wenersborg, Strömbergs officin 1843. (4) sid. Stort format, 34x21 cm. Rent och fint ex. Vikt en gång.
- Utfärdad av P. Sandelhielm daterad Wenersborg den 1 november 1843.
Boknummer: 29954 Pris: 200 kr.

1854 ÅRS MARKEGÅNGS-TAXA FÖR BLEKINGE LÄN, upprättad af Riks-Ståndens deputerade, jemlikt Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse de 1 oktober 1810 och Nådiga förordning den 20 september 1815.
Carlskrona, U. & F. Hallén 1854. (4) sid. Stort format, 36x22 cm. Fint oskuret ex. med råkanter.
Boknummer: 35905 Pris: 330 kr.

ABILDGAARD, P. C. (1740-1801).
HÄST- OCH BOSKAPSLÄKAREN eller Underrättelse wid de allmännaste sjukdomar, som anfalla hästar, horn-boskap, får och swin. Andra uplagan.
Lund, Joh. Lundblad 1798. 146,(4) sid. Inbunden i ett samtida nött brunfärgat pappband med oskuren inlaga.
- Översättning och med anmärkningar av A.H. Florman. Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 2386.
Boknummer: 28516 Pris: 1250 kr.

ADLERBERG, Eric Gustaf (1738-1823).
TIL KONGL. PATRIOTISKE SÄLLSKAPET DEDICERADT SWAR, uppå herr häradshöfdingen Nordells så kallade Anmärkningar emot anmärkningarne wid prisskriften om trädesjordens anwändande.
Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg 1804. 32 sid. Inbunden i ett vinrött pappband med handskriven titeletikett. Ryggen lätt nött.
- Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1118.
Boknummer: 32934 Pris: 300 kr.

AGRARHISTORIA.
Red: Bengt M P Larsson, Mats Morell & Janken Myrdal. Stockholm, LTs förlag 1998. 322 sid. Rikt illustrerad med foton och tecknade bilder. Stort format, 24x17 cm. Mjukhäftad med omslagsbild. Bra ex. ISBN: 9136033391.
- Texter av 19 författare bl a 'Odlingslanskapet före 1750' av Ulf Sporrong, 'Den agrara bebyggelsen' av Ulrich Lange, 'Jordbrukets binäringar' av Carl Johan Gadd, 'Kosthållets utveckling' av Mats Morell m.m.
Boknummer: 7295 Pris: 220 kr.

ÅKERRÉN, Olof (1754-1812).
TANKAR OM JORD-BRUK.
Stockholm, Henrik A. Nordström 1813. 56 sid. Inbunden i ett trevligt, nyare marmorerat pappband. Titelblad och inledning med lagerfläckar i främre marginalen.
- Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 70.
Boknummer: 34212 Pris: 650 kr.

ÅKERREN, Olof.
TANKAR OM JORD-BRUK.
Stockholm, Henrik A. Nordström 1813. 56 sid. Häftat och oskuret ex. Främre omslag hårt solkigt med två pappersförtunningar, bra inlaga.
- Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 70.
Boknummer: 22898 Pris: 200 kr.

ALMANACH FÖR ÅRET ... 1865. Till Stockholms horizont.
Stockholm, P. A. Norstedt & Söner 1865. (48) sid. Litet format, 11x9 cm. Inbunden i ett samtida mörkblått pappband med fint blindpressat mönster Frampärmen med namnet 'C.M. Molér' präglat i guld.
- Almanackan avslutas med uppsatsen 'Om åkerjordens bördighet' av J. Arrhenius.
Boknummer: 40613 Pris: 150 kr.

ALMROTH, A.G.J.
ÅKERJORDENS TORRLÄGGNING. Kort handledning.
Stockholm, Hugo Gebers förlag 1911. 36 sid. Illustrerad med teckningar. Häftad med tryckt omslag.
- Praktisk handbok i täckdikning och torrläggning av källor och våta fläckar: dikesöga, hålkar, stendiken, stångsdiken, risdiken, torvdiken m.m.
Boknummer: 48206 Pris: 120 kr.

Anmälan af föreståndaren för kemiska stationen i Jönköping, Bergsnotarien C. von Feilitzen, ANGÅENDE DET LAGER AF SNÄCKMERGEL, som anträffats vid Södraholms gård i Adelöfs socken och Norra Vedbo härad af Jönköpings län, jemte yttranden angående samma mergel af Professorerne L. F. Nilsson och J. arrhenius.
Jönköping, C. J. Lundgrens enkas boktryckeri 1885. 8 sid. Häftad i tryckt pappersomslag i rött och svart. Främre omslag med pappersförlust överst vid ryggen.
Boknummer: 13388 Pris: 120 kr.

Arbets-regler för ROSEHILL ÄGGKLÄCKNINGS-MASKINER. Varmluft.
Norrköping, Rosenhill fabrik 1912. 8 sid. Sparsamt illustrerad. Häftad.
- Praktisk arbetsinstruktion för ett gott resultat med äggkläckningsmaskinen.
Boknummer: 52510 Pris: 150 kr.

ARRHENIUS, J.
OM STALLGÖDSELN dess rätta behandling och användning å olika jordmåner samt för olika växtslag.
Andra upplagan. Upsala, C.A. Leffler 1859. 52 sid. Tagen ur band. Svaga lagerfäckar, främst i marginalerna.
Boknummer: 49020 Pris: 150 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-24 Antikvariat Classica