Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

Kristendom

Religion & Psykologi > Kristendom

460 titlar hittades, tid 0.12 sekunder.
Sida 1 (av 23) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

[EHRENBORG, Anna Fredrika (1794-1873)].
TJUGUFYRA BREF FRÅN FRANKRIKE, TYSKLAND OCH SWEITS 1855-1856. 1-2. Del 1: Aderton bref. Del 2: Sex bref.
Upsala, Wahlström & C. 1856-57. 355,(1) & 203,(1) sid. Sammanbunden med: RICH, Elihu. KRISTENDOMENS FILOSOF OCH NYA FÖRSAMLINGENS FÖRSTE APOSTEL. Biografiskt utkast. Öfversättning från engelskan. Upsala, Wahlström & C. 1855. 24 sid. + [WALDEN, Fredrik Herman von, (1743-1809)]. DET NYA JERUSALEMS CATHECHES, jemte Ett kort utdrag af Emanuel Swedenborgs religiösa system. Öfwersättning. Carlshamn, tryckt hos E .G. Johansson på C. R. Hööks förlag. 1854. 44,(2) sid. + förlagsinformation. (2) sid. Fyra arbeten sammanbundna i ett samtida halvfranskt band med ryggtitel i guld, alrotsmarmorerat pärmpapper och stänkmarmorerade snitt. Ryggen med ytlig sprickbildning. Första arbetets titelblad med lagerfläckar, i övrigt ren inlaga.
- Samlingsband med fyra arbeten. De två sista behandlar Emanuel Swedenborg resp. Swedenborgs trosuppfattning. Fredrik Herman von Waldens arbete även med varianttitel 'Swedenborgs lära, kort, enkelt och tydligt framställd'.
Boknummer: 37907 Pris: 850 kr.

[SCHÜTZ, Johann Jacob (1640-90)].
CHRISTELIG MINNES-BOK, til at befrämja et begynt nytt lefwerne. I hwilken gifwes en kort och enfaldig anledning för en wälsinnad själ, til syndenes bortläggjande, then inwärtes menniskjans uplysning, och föreningen med Gud. Ifrån tyskan öfwersatt och til trycket befordrad första gången af biskopen i Åbo d. J. Gezelius then yngre för 89 åhr eller 1689. Andra gången i Norrköping 1726. Tredje, fjerde och femte gången i Stockholm och nu sjette gången.
Calmar, hos Magnus Petersson 1778. 72 sid. Inbunden i ett samtida skinnryggband med nött, mönstrat pärmpapper på träpärmar. Inlagan snävt skuren och ställvis hårt fläckad. Frampärmens insida med S. Fogelbergs namnteckning och samtida anteckningar.
Boknummer: 43722 Pris: 330 kr.

[SPEGEL, Haquin (1645-1714)].
GUDS WERCK OCH HWILA. Thet är hela werldenes underwärda skapelse, vthi sex dagar af then alsmächtiga Guden fulbordad: Samt then siunde dagens nödwändiga helgelse ... och välmeent upsåt, vthi swenska rijm beskrefwen ... andra gången.
Stockholm, tryckt hoos sal. Henrich Keysers enkia 1705. (26),298,(10),73,(3),77-160 sid. + Register. (22) sid. Förtitel- och titelsidorna tryckta i rött och svart. Sammanbunden med: [SPEGEL, Haquin]. THET ÅTERWUNNA PARADIS. Stockholm, hoos sal. Henrich Keysers enkio 1711. (6),34,(4),41,(1) sid. Stort format, 26x20 cm. Inbunden år 1833 i ett mörkbrunt skinnryggband med ljusbrun ryggtiteletikett. Smutstitelbladet uppfodrat och hårt solkigt, titelbladet med längsgående fläck i yttre marginalen. Sid. 7-30 i 'Konung Salomons Wijshet ...' med fläck i yttermarginalen. Inlagan med sporadiska fläckar och ställvis med prydliga marginalanteckningar. Främre- och bakre pärmars insidor med rester av röd lack. Rikligt med handskrivna ägaranteckningar på frampärmens insida och försättsbladet.
- Andra upplagan från 1705, den första utkom 1685 och en tredje 1725. Försättsbladet med inköpsanteckning och handskriven anteckning 'Och låtit ombinda hos bokbindaren Wäsborg i Halmstad uti november månad år 1833 ...' m.m.
Boknummer: 49686 Pris: 3600 kr.

[SPEGEL, Haquin (1645-1714)].
GUDZ WERCK OCH HWILA. Thet är hela werldenes underwärda skapelse uti sex dagar af then alsmächtiga guden fullbordad. Samt then siunde dagens nödwändiga helgelse/ af samma allwisa gudh instichtad. Efter många lärda mäns anledning af christeligit ock wälmeent upsåt uthi swenska rijm beskrefwen ... tredie gången.
Leipzig, J. H. König 1725. (30),298,(10) sid. + 1-73,(1),74-160 sid. + Register. (22) sid. Förtitelblad och huvudtitelbladen tryckta i rött och svart. Format, 22x18 cm. Inbunden i ett samtida lätt nött, mörkbrunt skinnband. Första lösa försättsbladet saknas. Titelbladet med pappersförlust i undre marginalen och förlust av några bokstäver. Frampärmens insida med samtida namnteckningar Beata Jacquette Wrangel och A.C. Rappe.
- Denna den tredje upplagan utkom 1725 och innehåller även 'Thet öpna och tilslutna paradis'. Första upplagan utkom 1685, den andra 1705.
Boknummer: 8561 Pris: 1750 kr.

[SPEGEL, Haquin (1645-1714)].
UPPTÄNDE STJERNOR AF DET GUDOMELIGA LJUSET, I FÖRNUFTET OCH DET UPPENBARADE ORDET. Öfwersatt från Engelskan med någon tillökning.
Andra öfwersedda upplagan. Wexjö, Bokhandl. C. G. Södergrens förlag [1855]. 130 sid. Häftad, oskuren och ouppskuren i ett samtida blåpappersomslag.
- Växjötryck. Engelsk uppbyggelseskrift i svensk översättning, vars första upplaga på svenska utkom 1762.
Boknummer: 36229 Pris: 500 kr.

[TROIL, Uno von (1746-1803)].
SKRIFTER OCH HANDLINGAR, TIL UPLYSNING I SWENSKA KYRKO OCH REFORMATIONS HISTORIEN. 1-3.
Upsala, tryckt hos Johan Edman 1790. Del 1:(6),376 sid. Del 2: (6),378 sid. Del 3: (4),LXVIII,312 sid. Inbunden i ett samtida något nött skinnband med upphöjda bind och ryggtiteletikett. Ryggen med skada överst.
- De tre första delarna (av fem) inbundna i en volym.
Boknummer: 49902 Pris: 500 kr.

12 KVINNOR I 1900-TALETS SVENSKA KYRKOHISTORIA.
Skellefteå, Artos 2010. 182 sid. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789175804880.
- Om Lydia Wahlström, Emilia Fogelklou, Jeanna Oterdahl, Elisabeth Hesselblad, Britt G. Hallqvist m fl.
Boknummer: 32121 Pris: 140 kr.

ÅBERG, Alf.
FOLKET I NYA SVERIGE. Vår koloni vid Delawarefloden 1638-1655.
Stockholm, Natur och Kultur 1987. 198 sid. Illustrerad med äldre historiska bilder. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Fint ex. ISBN: 9789127017696.
- Nya Sverige (New Sweden) var under 17 år svensk handelskoloni i Nordamerika men fick ingen större ekonomisk betydelse. Kolonin var betydelsefull genom att den kvarboende svensk-finska befolkningen ökade i antal och länge behöll sitt etniska kulturarv. Präster sändes ut till de församlingar som svenskarna grundat under en 90-årsperiod (1696–1783).
Boknummer: 22765 Pris: 100 kr.

ÅBERG, Göran.
EMILIE PETERSEN, 'MORMOR PÅ HERRESTAD',OCH HENNES NÄTVERK.
Lund, Arcus förlag &Växjö, Växjö Stiftshistoriska sällskap 2005. 251 sid. Rikt illustrerad med äldre svartvita fotografier och nyare i färg. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. (Växjö Stiftshistoriska Sällskap skrifter, 14). ISBN: 9789188552587.
- Emilie Petersen, 'Mormor på Herrestad', okänd för många i dag, men i mitten av 1800-talet en välkänd person och centralgestalt i en kyrklig väckelse i Småland.
Boknummer: 49139 Pris: 120 kr.

ABRAHAMSON, Magnus.
EFTER KORSFÄSTELSEN. Om tro, förnuft och Jesu uppståndelse.
Skellefteå, Artos & Norma 2005. 144 sid. Häftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9175802775.
Boknummer: 16891 Pris: 120 kr.

AKTUELLA LIVSÅSKÅDNINGAR. 1-2. Del 1: Existentialism, marxism. Del 2: Feminism, ekosofi, humanism, livsåskådningsperspektiv i psykologin och naturvetenskapen.
Huvudred: Carl-Reinhold Bråkenhielm m. fl. Fjärde upplagan. Nora, Nya Doxa 1994. 318 & 258 sid. Två häftade volymer. Liten namnetikett på omslag och försättsblad. ISBN: 9188248283 & 9188248208.
- Antologi med filosofiska texter komplett i två volymer.
Boknummer: 39012 Pris: 200 kr.

ALMQVIST, Kurt & WALLRUP, Erik (eds).
RELIGIONENS FRAMTID. Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2001.
Stockholm, Atlantis 2007. 243 sid. Förlagets pappband med skyddsomslag. Nyskick.
- Med bl a 'Livets sakralisering och välfärdsandlighetens framtid' av Paul Heelas, 'Evangelier i konflikt. Johannes och Thomas' av Elaine Pagels, 'Det fundamentalistiska självet. Ett psykohistoriskt perspektiv' av Robert Jay Lifton och 'Den sekulariserade ungdomens religiositet' av Ulf Sjödin.
Boknummer: 24019 Pris: 165 kr.

ANDREAS AV KRETA (helgon, ca 660-740).
STORA KANON. Såsom den läses under första veckan i Stora Fastan.
Skellefteå, Artos 2016. 129 sid. Mjukhäftad med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789175807799.
- Översättning från klassisk grekiska i tolkning av f. Benedikt Pohjanen.
Boknummer: 48800 Pris: 120 kr.

(Apophthegmata Patrum) -
PARADISET. Ökenfädernas tänkespråk. Den systematiska samlingen. Vol. 7: Olika berättelser som tränar oss i uthållighet och mod.
Red: Britt Dahlman & Per Rönnegård. Sturefors, Silentium 2016. 79 sid. Litet format, 15x10 cm. Fint häftat, oskuret och ouppskuret ex. Nyskick. (Silentium Apophthegmata, 7). ISBN: 9789198035087.
- Tvåspråkig utgåva med den grekiska originaltexten på ena sidan och den svenska översättningen på motstående sida.
Boknummer: 46292 Pris: 100 kr.

(Apophthegmata Patrum) -
PARADISET. Ökenfädernas tänkespråk. Den systematiska samlingen. Vol. 8: Om att inte göra något för syns skull.
Red: Britt Dahlman & Per Rönnegård. Sturefors, Silentium 2017. 45 sid. Fint häftat, oskuret och ouppskuret ex. Nyskick. (Silentium Apophthegmata, 8). ISBN: 9789198379501.
- Tvåspråkig utgåva med den grekiska originaltexten på ena sidan och den svenska översättningen på motstående sida.
Boknummer: 46291 Pris: 100 kr.

(Apophthegmata Patrum) -
PARADISET. Ökenfädernas tänkespråk.Den systematiska samlingen. Vol. 2: Om nödvändigheten av att hängivet sträva efter stillheten.
Red: Per Rönnegård & Samuel Rubenson. Sturefors, Silentium 2010. 42 sid. Fint häftat, oskuret ex. (Silentium Apophthegmata, 2). ISBN: 9789197799256.
- Tvåspråkig utgåva med den grekiska originaltexten på en sida och den svenska översättningen på motstående sida.
Boknummer: 34782 Pris: 100 kr.

ARBORELIUS, Anders.
KARDINALENS NOVISÅR - ETT SLAGS POSTILLA.
Stockholm, Veritas 2018. 399 sid. Bokmärkesband. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nära nyskick. ISBN: 9789187389467.
- Merparten av de predikningar, reträtter, föredrag och radioprogram som biskop Anders hållit under sitt första 'novisår' som kardinal.
Boknummer: 47509 Pris: 120 kr.

ARBORELIUS, Anders.
KORSVÄGEN.
Stockholm, Veritas 2010. 62 sid. Illustrerad. Inbunden i förlagets pappband med omslagsbild. Nyskick. ISBN: 9789189684669.
- Meditation som iutgår från korsvägstavlorna i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm.
Boknummer: 30661 Pris: 85 kr.

ARMSTRONG, Karen.
HISTORIEN OM JERUSALEM. En stad - tre religioner.
Stockholm, Forum 1997. 481 sid. + 8 planschsidor med färgbilder. Rikt illustrerad med foton och kartor. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Liten namnetikett på skyddsomslag och försättsblad. ISBN: 9137109936.
- Om Jerusalem från forntid fram till nutid.
Boknummer: 28368 Pris: 125 kr.

ARMSTRONG, Karen.
KAMPEN FÖR GUD. Fundamentalism inom judendom, kristendom och islam.
Stockholm, Forum 2000. 504 sid. Inbunden i förlagets pappband med illustrerat skyddsomslag. Nära nyskick. ISBN: 9789137116464.
- Beskriver de senaste 500 årens extremister inom judendomen, kristendomen och islam.
Boknummer: 27572 Pris: 150 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-21 Antikvariat Classica