Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

1700-tal

Bibliofilt & Illustrerat > 1700-tal

202 titlar hittades, tid 0.13 sekunder.
Sida 1 (av 11) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · Nästa Nästa

[BRISMAN, Sven (1752-1826)].
LÄRAN OM TIDERNA ELLER KONSTEN ATT LEFVA FÖR STÅNDSPERSONER PÅ LANDET. 1-2. Förra-Sednare häftet.
Skara, F. J. Leverentz 1799 & 1800. Del 1: (8),87,(1) sid. + 2 utvikbara, snävt skurna tabeller. Del 2: (8),87 sid. Inbunden i ett nära samtida marmorerat pappband med tryckt ryggtiteletikett. Namnteckning. Rikliga anteckningar i bläck av G. E. Timelin på frampärmens insida och påföljande sju sidor samt på bakre pärmens insida och inlagans sista sida. Sista bladets innermarginal med en lagad reva som inte påverkat texten.
- Två arbeten i en volym. Innehåller bl a kapitel om mynt som 'Om penningar eller varutekn', 'Olägenheter härrörande af myntets föränderlighet', 'Förhållandet emillan penningar och varor i vårt Fädernesland', 'Et oföränderligt varumått, eller realmynt, enda medlet at förekomma dessa olägenheter'.
Boknummer: 30633 Pris: 850 kr.

[BURÉN, Carl Daniel.]
TANKAR ÖFWER LANDT-BRUKET, bergs-rörelsen, manufacturerne och handlen, m.m. uti förre gustafianske tidehwarfwet, med tillämpadt äre-minne öfwer stamfadren herr Louis de Geer, såsom swenske näringarnes mägtige befordrare uti förra seculo.
Linköping, tryckt hos Fredric Schonberg och Biörckegrens Enka 1790. 104, 360, (16) sid. + ett graverat porträtt. Samtida halvfranskt band med marmorerat pärmpapper, ryggdekor i guld och fyra upphöjda bind. Främre pärmkant och rygg nötta. Främre ytterfalsen med spricka nederst. Äldre raderad namnteckning på frampärmens insida.
- Med ett porträtt av Louis de Geer graverat av Fr. Akrell som frontespis.
Boknummer: 545 Pris: 1250 kr.

[DES ROCHES DE PARTHENAY, Jean-Baptiste (1690-1766)].
ORD-BOG OVER DANSKE ORDSPROG, PAA FRANSK OVERSATTE / Dictionnaire des proverbes Danois, traduits en Francois.
Kiøbenhavn, tryckt hos Ludolph Heinrich Lillie 1757. 16,568 sid. Inbunden i ett senare skinnryggband med ryggtitel i guld, marmorerart pärmpapper och stänkmarmorerade snitt. Stort format, 24x19 cm. Nötta pärmkanter. Främre ytterfals överst med lagad spricka. Lagerfläckig i början (sid. 41-152) i övrigt ren och fin inlaga. Med C. A. Pousettes namnteckning.
Boknummer: 31268 Pris: 1900 kr.

[GYLLENBORG, J.J.].
WÄG-WISARE GENOM STOCKHOLMS HÖFDINGE-DÖME.
Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström 1772. Graverat titelblad,136 sid. + 1 stor (49x39 cm) utvikbar karta: 'Wäg Charta öfwer Stockholms med Swartsjö län och Södertörn'. Format, 20x18 cm. Häftad i samtida gråpappomslag. Kartan med lagad mindre reva. Inlagan ställvis med lagerfläckar. Frampärmens insida med två äldre namnteckningar: Henric Vougt och G. Wijnblad.
- Till Södermanland hör häraderna Sotholm, Swartlösa och Öknebo. Titelbladets dekorativa kopparstick är graverat av Akrell och den stora kartan av Carl Bergqvist och Fredrik Akrel.
Boknummer: 25821 Pris: 1850 kr.

[KÖNIG, Carl Henric (1726-1804)].
ANMÄRKNINGAR WID LAND-BRUK utdragne ur en ny fransk auctor.
Lund, tryckt hos C. G. Berling 1764. 24 sid. Illustrerad med en träsnittsvinjett. Inbunden i ett nyare marmorerat pappband med pergamentskodd rygg.
- Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 70.
Boknummer: 34337 Pris: 500 kr.

[LE CHEVALIER, Jean Baptiste (1752-1836)].
RESA TILL PROPONTIDEN OCH SVARTA HAFVET. 1-3. Öfversatt med anmärkningar och tilläggningar af E. Bergstedt.
Stockholm, tryckt hos Carl Delén & J. G. Forsgren 1802-05. Del 1: (16),275 sid. + 3 kartor i kopparstick, varav 2 utvikbara & 3 akvatintgravyrer, varav 1 utvikbar. Del 2: (8),256 sid. + 3 kartor i kopparstick, varav 1 utvikbar & 2 utvikbara akvatintgravyrer. Del 3: (2),329,(1) sid. & 1 stor utvikbar karta över Konstatinopel i kopparstick & 2 utvikbara akvatintgravyrer. Tre samtida häftade och oskurna gråpappband med handskrivna ryggtitlar. Ryggpappret med bristningar och delvis bortnött. Två utvikbara planscher i sista delen har lagats nedtill från baksidan längs vikningarna, i övrigt rena planscher och inlagor. Med Axel Rappes namnteckning.
- First Swedish edition of 'Voyage de la Propontide et du Pont Euxin' translated by E. Bergstedt(1760-1829) with his comments and additional descriptions of Smirna, Troaden, the islands of Zea, Tenedos, Metelin, Scio, Samos etc. including the ruins of Miletus and Epheseus. This edition also comprises Dallaway's descriptions of The Bosporus and Constantinople. The translator was a Swedish diplomat who travelled extensively to Egypt, Constantinople and Greece during the years 1794-97. - Komplett i tre volymer med kartorna och de dekorativa akvatintplanscherna. Fransmannen J. B. Le Chevalier's beskrivning över sin arkeologiska resa på 1780-talet översattes till svenska av Erik Bergstedt, svensk diplomat som gjorde vidsträckta resor till bl a Spanien, Italien, Egypten, Konstantinopel, Rhodos och Grekland. De fina akvatintgravyerna är utförda av Carl Fredrik Akrell.
Boknummer: 50674 Pris: 4400 kr.

[LINDBLOM, Jacob Axelsson (1746-1819)].
LEXICON LATINO-SVECANUM / LATINSK OCH SWENSK ORD-BOK. 1-2. Del 1: A-L. Del 2: M-Z. På Konungens befallning utgifwen af Academien i Upsala.
Upsala, Joh. Edman 1790. Del 1: Graverat titelblad i kopparstick,(52) sid. + 1686 spalter. Del 2: Graverat deltitelblad, 1694-3696 spalter. (Sammanlagt 1898 sid). Inbundna i två samtida, hårt nötta halvfranska band med upphöjda bind, gröna ryggtiteletiketter i skinn och tresidigt rödfärgade snitt. De båda volymernas pärmpapper till stora delar bortnött. Andra delens rygg med skada överst. Stadiga med rena inlagor. Med Nicolaus Hjorts namnteckning.
- Tre delar inbundna i två volymer.
Boknummer: 31232 Pris: 650 kr.

[ROBERTSON, Dionysius].
KONSTEN ATT CURERA HÄSTAR eller grundelig underrättelse, at utur sjelfwa grunden känna, hela och bota hwarjehanda både ut- och inwärtes häste-krämpor, bräckligheter och sjukdomar. Jämte anwisning, huru unga fohlar skola ansas, skötas och handteras, tills de hinna den ålder, at de finnas dugtige och tjänlige til de behof, hwartil man tänker bruka dem. Til allmänhetens tjänst ifrån tyskan öfwersatt år 1771 af P. L. [Pehr Lagerhielm].
Stockholm, Joh. Georg Lange 1772. (4),322 sid. + Register. (10) sid. + 1 stor utvikbar plansch i kopparstick, (22x34 cm). Illustrerad i texten med några träsnitt. Inbunden i ett senare enkelt pergamentryggband med maskinskriven ryggtiteletikett och stänkmarmorerat pärmpapper. Titelbladet solkigt och med liten pappersförlust i nedre ytterhörn, ett litet maskhål och gammal överstruken namnteckning. Sid. 222-228 med fuktrand nedtill, registret med några svaga fläckar. Planschen med fuktränder upptill.
- Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1799.
Boknummer: 29157 Pris: 2300 kr.

[ROSENHANE, Schering] (1754-1812).
KORT UTKAST TIL KONUNG ADOLPH FREDRICS OCH DESS GEMÅLS LEFVERNES-BESKRIFNING i anledning af de öfver dem slagna skåde-penningar.
Stockholm, tryckt hos Johan A. Carlbohm 1789. (4), 244 sid. Oskuren inlaga i senare något nött enkelt pappband med mörkblå ryggremsa av papper. Enstaka sidor lätt lagerfläckiga.
Boknummer: 27586 Pris: 1000 kr.

[Sahlstedt, Abraham (1716-1776)].
CRITISKA SAMLINGAR. 1757. Andra delen.
Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet 1759. Sid. 179-355,(1). Häftad i samtida gråpappersomslag med nött och skadad rygg. Ryggen svag
- Innehåller bl a 'Anmärkning om något at i ackt taga wid böckers läsning', 'Om critikers beskaffenhet, bruk och nytta', 'Om Swenska grammatikan' m.m.
Boknummer: 31772 Pris: 440 kr.

[Schultze, Samuel Thomasson (1698-1778)].
DEN SWENSKE FISKAREN, eller Välment underrättelse om det i Sverige nu för tiden brukeliga fiskeri, jemte Beskrifning på de bekanta fiskar och fiske-redskap. Framstäldt af S. T. S
Stockholm, Kongl. tryckeriet 1778. (8),256 sid. + Register. (11) sid. + 1 stor utvikbar plansch i kopparstick (44x35 cm) med bilder av fiskeredskap och tre fiskar: abborre, mört och löja. Inbunden i ett samtida gråpappband. Ryggpappret med en ytlig horisontell spricka och lätt nötning nedtill. Planschen med en reva vid inre falsen, som lagats från baksidan med museitejp. Inlaga och plansch rena och fina.
- Första upplagan. Ett kapitel om pärlfiske(!) avslutar boken.
Boknummer: 31507 Pris: 4400 kr.

[SCHULZ, J.C.F. (1762-98)].
RESA GENOM PÅLEN, ÅREN 1793 OCH 1794. Sammandrag.
Stockholm, tryckt hos Johan Pfeiffer 1797. (4),330 sid. (sid 321-30 felpaginerade '221'-'230'). Häftad och oskuren i samtida gråpappband med svag, delvis otydlig handskriven ryggtitel. Ryggen nedtill med pappersförlust. Med A. W. Rappes namnteckning.
- Översättning av Samuel Ödmann ur 'Reise eines Liefländers von Riga nach Warschau', Berlin 1795.
Boknummer: 48770 Pris: 500 kr.

[SCHÜTZ, Johann Jacob (1640-90)].
CHRISTELIG MINNES-BOK, til at befrämja et begynt nytt lefwerne. I hwilken gifwes en kort och enfaldig anledning för en wälsinnad själ, til syndenes bortläggjande, then inwärtes menniskjans uplysning, och föreningen med Gud. Ifrån tyskan öfwersatt och til trycket befordrad första gången af biskopen i Åbo d. J. Gezelius then yngre för 89 åhr eller 1689. Andra gången i Norrköping 1726. Tredje, fjerde och femte gången i Stockholm och nu sjette gången.
Calmar, hos Magnus Petersson 1778. 72 sid. Inbunden i ett samtida skinnryggband med nött, mönstrat pärmpapper över träpärmar. Inlagan snävt skuren och ställvis hårt fläckad. Frampärmens insida med S. Fogelbergs namnteckning och samtida anteckningar.
Boknummer: 43722 Pris: 330 kr.

[SPEGEL, Haquin (1645-1714)].
GUDS WERCK OCH HWILA. Thet är hela werldenes underwärda skapelse, vthi sex dagar af then alsmächtiga Guden fulbordad: Samt then siunde dagens nödwändiga helgelse ... och välmeent upsåt, vthi swenska rijm beskrefwen ... andra gången.
Stockholm, tryckt hoos sal. Henrich Keysers enkia 1705. (26),298,(10),73,(3),77-160 sid. + Register. (22) sid. Förtitel- och titelsidorna tryckta i rött och svart. Sammanbunden med: [SPEGEL, Haquin]. THET ÅTERWUNNA PARADIS. Stockholm, hoos sal. Henrich Keysers enkio 1711. (6),34,(4),41,(1) sid. Stort format, 26x20 cm. Inbunden år 1833 i ett mörkbrunt skinnryggband med ljusbrun ryggtiteletikett. Smutstitelbladet uppfodrat och hårt solkigt, titelbladet med längsgående fläck i yttre marginalen. Sid. 7-30 i 'Konung Salomons Wijshet ...' med fläck i yttermarginalen. Inlagan med sporadiska fläckar och ställvis med prydliga marginalanteckningar. Främre- och bakre pärmars insidor med rester av röd lack. Rikligt med handskrivna ägaranteckningar på frampärmens insida och försättsbladet.
- Andra upplagan från 1705, den första utkom 1685 och en tredje 1725. Försättsbladet med inköpsanteckning och handskriven anteckning 'Och låtit ombinda hos bokbindaren Wäsborg i Halmstad uti november månad år 1833 ...' m.m.
Boknummer: 49686 Pris: 3600 kr.

[SPEGEL, Haquin (1645-1714)].
GUDZ WERCK OCH HWILA. Thet är hela werldenes underwärda skapelse uti sex dagar af then alsmächtiga guden fullbordad. Samt then siunde dagens nödwändiga helgelse/ af samma allwisa gudh instichtad. Efter många lärda mäns anledning af christeligit ock wälmeent upsåt uthi swenska rijm beskrefwen ... tredie gången.
Leipzig, J. H. König 1725. (30),298,(10) sid. + 1-73,(1),74-160 sid. + Register. (22) sid. Förtitelblad och huvudtitelbladen tryckta i rött och svart. Format, 22x18 cm. Inbunden i ett samtida lätt nött, mörkbrunt skinnband. Första lösa försättsbladet saknas. Titelbladet med pappersförlust i undre marginalen och förlust av några bokstäver. Frampärmens insida med samtida namnteckningar Beata Jacquette Wrangel och A.C. Rappe.
- Denna den tredje upplagan utkom 1725 och innehåller även 'Thet öpna och tilslutna paradis'. Första upplagan utkom 1685, den andra 1705.
Boknummer: 8561 Pris: 1750 kr.

[TROIL, Uno von (1746-1803)].
SKRIFTER OCH HANDLINGAR, TIL UPLYSNING I SWENSKA KYRKO OCH REFORMATIONS HISTORIEN. 1-3.
Upsala, tryckt hos Johan Edman 1790. Del 1:(6),376 sid. Del 2: (6),378 sid. Del 3: (4),LXVIII,312 sid. Inbunden i ett samtida något nött skinnband med upphöjda bind och ryggtiteletikett. Ryggen med skada överst.
- De tre första delarna (av fem) inbundna i en volym.
Boknummer: 49902 Pris: 500 kr.

ABILDGAARD, P. C. (1740-1801).
HÄST- OCH BOSKAPSLÄKAREN eller Underrättelse wid de allmännaste sjukdomar, som anfalla hästar, horn-boskap, får och swin. Andra uplagan.
Lund, Joh. Lundblad 1798. 146,(4) sid. Inbunden i ett samtida nött brunfärgat pappband med oskuren inlaga.
- Översättning och med anmärkningar av A.H. Florman. Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 2386.
Boknummer: 28516 Pris: 1250 kr.

AF THEN SWENSKA PROF-PSALMBOKEN, som, efter hans Kongl. Maj:ts nådigsta befallning, bör utgifwas. 1-2.
Stockholm, tryckt hos Lorens Ludvig Grefing 1765 & Johan Georg Lange 1767. (4),180 & (6),181-504,(6) sid. Inbunden i ett mycket fint välbevarat, samtida skinnband med fem svagt upphöjda bind och rikt guldornerad rygg. Marmorerade för- och eftersättsblad. Främre- och bakre pärmar med blindpressade dekorativa ramar och kantlinjer i guld. Tresidigt ciselerat guldsnitt. Första titelbladet med en halvcirkelformad reva vid inre marginalen som lätt kan åtgärdas, inte berör texten och utan pappersförlust. Frampärmens insida med två Hilding Pleijel-exlibris: 1) Med bild av Växjö domkyrkas två torn. 2) Med enbart text 'Biblioteheca Pleijel antiqua'. Ren och fin inlaga. Sista bladet med en förvärvsnotering i blyerts 'Byte hos Olins antikv. 2 nov. 1949'.
- Komplett med två delar i en volym.
Boknummer: 50230 Pris: 7500 kr.

AGNER, Eric (1642?-1727).
GEODAESIA SUECANA eller ÖRTUGA DELO-BOK, hwar uti följande delar hufwudsakeligen beskrifwes, I. Om jorde-mätning i gemen, desz grundskepelser, samt huru man deras innehåld och wärde finna kan. II. Om instrumenter som til mätningens afgörande fordras, deras bruk, samt en kort berättelse om Sweriges gamla myntz gällande. III. Huru jorde-ägor emellan åtskillige låttlagare lageligen samt konsteligen fördelas böra. IV. Om råå och rör, eller gräntzemärkens tilstånd och beskaffenheter. Theoretico-practice sammanskrifwen af Eric Agner Angermanno.
Stockholm, Hartwig Gercken 1730. (16),(1)-144 & 135-154,(24) sid. + 1 utvikbar plansch i träsnitt. Illustrerad i texten med träsnitt. Format, 20x15,5 cm. Inbunden i ett senare pergamentryggband med brun ryggtiteletikett och marmorerat pärmpapper.
- En av de äldsta svenska lantmäteriskrifterna. De sista opaginerade 24 sidorna utgörs av ett avtryck av Kungl. Maj:ts Instruction för lantmätare från 1725.
Boknummer: 34396 Pris: 2800 kr.

ÅKERRÉN, Olof (1754-1812).
UTKAST TILL EN PRACTISK AFHANDLING OM VATTEN-VERK, grundad på physiske och mechaniske lagar.
Örebro, tryckt hos Joh. Per Lindh 1788. (4),XVIII,154 sid. + 4 utvikbara planscher i kopparstick med 27 bilder. Inbunden i ett samtida gråpappband. Sista bladet lagerfläckigt, inlagan här och var med svaga lagerfläckar främst i marginalerna.
Boknummer: 36572 Pris: 1650 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-22 Antikvariat Classica