Classica antikvariat

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt

1700-tal

Bibliofilt & Illustrerat > 1700-tal

170 titlar hittades, tid 0.08 sekunder.
Sida 1 (av 9) visar titlar 1-20.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · Nästa Nästa

ABILDGAARD, P. C. (1740-1801).
HÄST- OCH BOSKAPSLÄKAREN eller Underrättelse wid de allmännaste sjukdomar, som anfalla hästar, horn-boskap, får och swin. Andra uplagan.
Lund, Joh. Lundblad 1798. 146,(4) sid. Inbunden i ett samtida nött brunfärgat pappband med oskuren inlaga.
- Översättning och med anmärkningar av A.H. Florman. Bibliografisk referens: Hebbe: 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 2386.
Boknummer: 28516 Pris: 1250 kr.

AGNER, Eric (1642?-1727).
GEODAESIA SUECANA eller ÖRTUGA DELO-BOK, hwar uti följande delar hufwudsakeligen beskrifwes, I. Om jorde-mätning i gemen, desz grundskepelser, samt huru man deras innehåld och wärde finna kan. II. Om instrumenter som til mätningens afgörande fordras, deras bruk, samt en kort berättelse om Sweriges gamla myntz gällande. III. Huru jorde-ägor emellan åtskillige låttlagare lageligen samt konsteligen fördelas böra. IV. Om råå och rör, eller gräntzemärkens tilstånd och beskaffenheter. Theoretico-practice sammanskrifwen af Eric Agner Angermanno.
Stockholm, Hartwig Gercken 1730. (16),(1)-144 & 135-154,(24) sid. + 1 utvikbar plansch i träsnitt. Illustrerad i texten med träsnitt. Format, 20x15,5 cm. Inbunden i ett senare pergamentryggband med brun ryggtiteletikett och marmorerat pärmpapper.
- En av de äldsta svenska lantmäteriskrifterna. De sista opaginerade 24 sidorna utgörs av ett avtryck av Kungl. Maj:ts Instruction för lantmätare från 1725.
Boknummer: 34396 Pris: 2800 kr.

BASTHOLM, Christian (1740-1819).
ANDAKTS-ÖFNINGAR FÖR SJUKE OCH SÄNGLIGGANDE.
Stockholm, tryckt af Joh. Sam. Ekmanson 1797. 605 sid. + Rättelser. (1) sid. Inbunden i ett samtida, välbevarat halvfranskt band med tresidigt blåfärgade snitt och fint marmorerat pärmpapper. Inlagans marginaler ställvis med svaga lagerfläckar.
Boknummer: 43713 Pris: 330 kr.

BECKMARK, Nils Peter.
UTKAST TIL FÖRELÄSNINGAR ÖFVER ALGEBRA.
Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg 1794. (2),80 sid. Häftad och oskuren i gråpappersomslag. Ryggpappret saknas. Främre omslag och titelbladet loss.
- Nils Petter Beckmarck (1753-1815), lektor i matematik vid kadettskolan i Karlskrona och 1792 lektor i samma ämne vid Krigsakademien på Karlberg.
Boknummer: 43944 Pris: 350 kr.

BERCH, Carl Reinhold (1706-77).
NAMNKUNNIGA SVENSKA HERRARS OCH FRUERS SKÅDE-PENNINGAR afritade och i koppar stuckne. 1-3 flocken. Med bifogade lefvernes-beskrifningar utgifne.
Stockholm, Johan Georg Lange 1777 & 1781. Vol. I: (4),320 sid. + 10 planscher i kopparstick med ett 70-tal mynt- & medaljavbildningar. Vol. II. 218 sid. + 10 planscher med ett 50-tal mynt- & medaljavbildningar. Stort format, 24,5x19,5 cm. Tre delar inbundna i två samtida halvfranska band med fem upphöjda bind. Första delens främre ytterfals med maskhål upptill. Inlagorna med enstaka lagerfläckar. Med O. H. Nordenskjölds namnteckning.
- Komplett med den tredje flocken som redigerades av G. J. Adlerbeth (1781). Bibliografisk referens: Hesse: 'Svensk numismatisk bibliografi' nr 535-37.
Boknummer: 46353 Pris: 4400 kr.

BERCH, Christer ( 1735-92).
Academisk afhandling OM FRIHETER OCH UTSKYLDER ÅTFÖLJANDE JERN-TILLVERKNINGEN OCH FÖRÄDLINGEN I SVERIGE
Upsala, tryckt hos Joh. Edman 1781. 72 sid. Häftat och oskuret ex. i lätt nött omslag.
- Respondent: Benjamin Sandels.
Boknummer: 46958 Pris: 500 kr.

Ny
BERGENSTIERNA, Axel (1739-82).
ANWISNING TIL GULDS OCH SILFWERS PROBERANDE, skedande, raffinerande samt fördelaktiga återbringning utur lösningsmedel och kratser: tillika med beskicknings räkningen och tilhörande tabeller, guld- och silfwer-arbetare til tienst.
Stockholm, tryckt hos Henr. Fougt 1772. 63 sid + Rättelser. (1) sid. Format, 23,5x18 cm. Nyinbunden i ett blått pappband med oskuren inlaga och främre gråpappersomslag medbundet. Etikettsignerat band: Bokbindare B.L. Hermansson, Göteborg. Inlagan ställvis med svagt ljusa fuktränder. Titelbladet överst med Wilhelm Rappes namnteckning.
Boknummer: 49929 Pris: 900 kr.

BERGIUS, Bengt. (1723-84).
TAL OM SVENSKA ÄNG-SKÖTSELN, och dess främjande genom lönande gräs-slag; hållet för Kongl. Vetenskaps academien, vid præsidi nedläggande den 26. april 1769.
Stockholm, tryckt hos Lars Salvius 1769. 98 sid. Titelbladet med Vetenskapsakademiens graverade vinjett. Inbunden i ett fint, marmorerat pappband med ryggtiteletikett i skinn. Etikettsignerat band: A. Nilsson. Ren och fin inlaga.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1102.
Boknummer: 44636 Pris: 650 kr.

BERGMAN, Torbern (1735-84).
CHEMISK OCH MINERALOGISK AFHANDLING OM HVITA JÄRNMALMER.
Upsala, tryckt hos Johan Edman 1774. (4),42 sid. Stort format, 24x19 cm. Häftad i samtida gråpappersomslag med breda marginaler. Främre omslag med fuktrand, ren inlaga. Med Wilhelm Rappes namnteckning.
- Respondent: Peter Jacob Hjelm (1746-1813).
Boknummer: 46959 Pris: 500 kr.

BERQUIN, Arnaud (1747-91).
IDYLLES. [Tome 1].
II:e Edition (ca 1780). No place, no date [Paris, Ruault 1775]. VI,53 pp. Engraved title page + 12 plates with copper engravings after C. P. Marillier (a few dated 1774). 14,5x9,5 cm. Contemporary full calf, boards with gilt frames. Spine decorated in gold. Gilt edges. A few pages with light foxing. Engraved bookplate of Hj. Lundgren on front pastedown. Marbled pastedowns and endpapers. Last blank has a lengthy note in ink, in Swedish.
- Text in French.
Boknummer: 43571 Pris: 350 kr.

BESKRIFNING OM SIBERISKE ÄRTE-TRÄNS ANS, SKÖTSEL OCH NYTTA.
Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet 1761. (4) sid. Häftad och insatt ett senare marmorerat pappersomslag. Nya för- och eftersättsblad.
- Växten användes vid plantering av häckar. Med råd och skötselanvisningar. Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 1366.
Boknummer: 29161 Pris: 440 kr.

BESKRIFNING PÅ EN I ENGLAND AF JOHN MIDDLETON UPPFUNNEN MACHINE, hvarmed, vid hastigt infallande regnväder, eller påkommande vattuflöde, hö kan skyndsamt ifrån ängar inköras. Öfversatt ifrån tyskan.
Stockholm, Carl Deleen och J. G. Forsgren 1799. (2),13,(1) sid. + 1 utvikbar plansch i kopparstick. Häftat ex. i samtida gråpappersomslag.
Boknummer: 48812 Pris: 850 kr.

BILMARK, Johan (1728-1801).
Dissertatio gradualis, descriptionem PAROECIÆ CUOPIO continens, cujus partem priorem ... .
Avhandling. Åbo, Joh. Christoph. Frenckell 1775. 15 sid. Sista bladet med en vinjett i träsnitt. Inbunden i ett fint marmorerat pappband med bredrandig, oskuren och ouppskuren inlaga. Fint ex.
- Respondent: Sigfried Henrik Porthan (1750-1809).
Boknummer: 40487 Pris: 850 kr.

BJÖRKEGREN, Jacob (1752-1825).
DICTIONNAIRE FRANCOIS-SUÉDOIS ET SUÉDOIS-FRANCOIS. 1-2. Fransyskt och swenskt samt swenskt och fransyskt lexicon.
Stockholm, på författarens förlag (andra delen) tryckt hos Anders Jacobsson Nordström 1784 & 1786. (12) sid. & 1472 spalter + (4) sid. & 1473-2847 spalter. Två samtida bruna hela skinnband med upphöjda bind och rödfärgade snitt. Marmorerade för- och eftersättsblad. Äldre namnteckning på frampärmens insidor. Ryggarna nötta överst och nedtill och delvis med skador och bortnött gulddekor.
Boknummer: 31802 Pris: 500 kr.

BLANKAART, Steven (1650-1704).
STEPHANI BLANCARDI LEXICON MEDICVM TRIPERTITVM, RENOVATVM, IRENOVAYVM, in qvo artis medicae termini, in anatome, chirvrgia, pharmacia, chymia, re botanica, etc. 1-2. Vol. 1: A-M. Vol. 2: N-Z.
Editio novissima ... addidit et interiecit. Lipsiae, svmtibvs Eng. Beni Schwickerti 1777. Vol. 1: (2),XIV,832 pp. + 2 folded engraved plates 'Characteres maxime vulgares ...'. Vol. 2: (2),833-1478 pp. Bound in two contemporary full mottled calf, all edges red. Spines richly gilt with two title labels and five raised bands. Volume two with outer joints weak and partly cracked. Free front end paper with hand written text: 'Skänkt af Med Doctorn Carl Forssenius till Iwan Karlberg, Upsala 28/1 1850'. Undertecknad G. Karlberg.
Boknummer: 30809 Pris: 1650 kr.

BOIJE, Carl Gustaf (1697-1769)
SÄKRA RÖN OCH PÅLITELIGA MEDEL TIL WÄLMÅGO OCH FÖRMÖGENHET, eller den igenom många års egna försök förfarna Swenska Landthushållaren, uti hwilken tilkänna gifwes det förnämsta som en Landtman bör weta och förstå til en indrägtig landthushållnings inrättanden och wårdande. Besynnerligen en nog gagnande Fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin Ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga siukdomar, och hämmar den förderfweliga Fåre-döden. Med mycket annat som härtil dags warit allmänheten obekant.
Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing 1756. (16),396,(2) sid. Inbunden i ett nyare skinnryggband med linjedekor och alrotsmarmorerat pärmpapper. Ren och fin inlaga.
- Bibliografisk referens: Hebbe 'Den svenska lantbrukslitteraturen' nr 50.
Boknummer: 30248 Pris: 1650 kr.

BRANDT, Georg (1694-1768).
RÖN ANGÅENDE TENNS PROBERANDE OCH ANGIFVANDE VID DES FIJNHET.
Stockholm 1744. 10 sid. Tagen ur band. (Extrakt ur Kungl. Sv. vetenskapsakademiens handlingar 1744).
Boknummer: 6308 Pris: 360 kr.

BRING, Erland Samuel (preses) (1736-1798).
DISSERTATIO HISTORICA VILLAM NOBILEM BORREBY ET ANNEXA BONA LEVITER ADUMBRANS. Quam suffragante amplissima facultate philosophica in regia academia Carolina præside domino magistro Erland Samuel Bring ... .
Avhandling. Lundæ, litteris Berlingianis [1793]. 27 sid. Häftad i ett enkelt pappersomslag.
- Respondent: Johan Schlüter.
Boknummer: 33182 Pris: 400 kr.

(Brännvin) -
Kongl. Maj:ts nådiga Kundgiörelse, ANGÅENDE EN WISZ AFGIFT AF SWENSKT BRÄNNWINS FÖRSÄLGNING til Medicinal-werkets upprätthållande. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 18. Novembr. 1766.
Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet [1766]. (4) sid. Tagen ur band.
Boknummer: 39847 Pris: 150 kr.

BÆLTER, Sven (1713-60).
SAMLING AF HELIGA TAL, HÅLLNA ÖFWER ÅTSKILLIGA EVANGELISKA TEXTER. Del 1-2.
Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1774 & 1775. Del 1: (6),586 sid. med titelblad tryckt i rött och svart. Del 2: (6),554 sid. Bevarade bokmärkesband. Inbundna i två samtida eleganta, hela skinnband med tresidigt rödfärgade snitt och kammarmorerade för- och eftersättsblad. Ryggen med fem upphöjda bind, rik ryggdekor i guld och olikfärgade rygg- och deltiteletiketter. Mycket fint skick.
- En tredje del utkom 1778.
Boknummer: 43734 Pris: 500 kr.

Föregående Föregående · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · Nästa Nästa

Första sidan Varukorg Om Classica Kontakt
© Copyright 2004-20 Antikvariat Classica